Informatie

Whatsapp Buurtpreventie

 

 

buurtpreventie

 

Whatsapp Buurtpreventie:

 

Duinschooten 30, oktober 2017

 

 

Voor park Duinschooten is er een buurtpreventie whatsapp aangemaakt. 

 

Zie voor meer informatie: www.wabp.nl.

Wij zijn als groep aangesloten op de landelijke groepen van Whatsapp Buurtpreventie.

Ook op Facebook is men actief onder de naam: Whatsapp Buurtpreventie.

 

Zowel bij de ingang van het park, als bij het schelpenpad komt er een wabp-bord.

                               

Naast de alarmapp is het ook belangrijk om verdachte situaties te melden. Het bestuur heeft er voor gekozen om hiervoor de info@duinschooten30.nl te gebruiken.

 

Voor aanmelden en vragen kunt u een mail sturen of contact opnemen met het bestuur via info@duinschooten30.nl.

Het bestuur heeft het beheer van de whatsapp.

 

 Let op. In de groepsapp is uw nummer met het daarbij behorende huisnummer zichtbaar voor  alle mensen die hierbij aangesloten zijn.

 

Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden voor de Buurtpreventie App.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat het weer een klein stukje veiliger wordt op ons park.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur VVE Park Duinschooten

bestuur@duinschooten30.nl

 

 

 

 

Afvalverwerking

Huisvuilcontainers

Bij de parkeerstroken staan huisvuilcontainers die één keer per week worden geleegd. Deze containers zijn voor het normale huisvuil.

 

Groenbak

Naast de huisvuilcontainers staat een grote groene container. Deze is bestemd voor klein snoeiafval en tuinafval. Het snoeiafval dient zo klein mogelijk te worden aangeleverd. De groencontainer is niet voor boomstronken of grondafval bedoeld. De container wordt geleegd als hij vol is en de kosten hiervoor zijn terug te vinden op de jaarrekening.

Dit wordt geregeld door de vrijwilliger onderhoud.

Boomstronken, grondafval of extreem veel tuinafval kan gratis naar de mileustraat gebracht worden. 

 

Papierbak

Bij de huisvuil- en groencontainers staat een kleine blauwe papiercontainer. Hierin kunt u papier en helemaal  platgemaakte kartonnen dozen in kwijt.

Dus geen hele dozen met daarin ook nog plastic en tempex!

Deze container wordt éénmaal per 2 weken, tegen betaling geleegd.

Papier, glas en plastic kunnen gratis in de daarvoorbestemde containers in de gemeente gedumpt worden. 

 

Grofvuil

Grofvuil is huishoudelijk afval dat niet in een vuilniszak past, zoals banken, stoelen, kasten, strijkplanken. U kunt grof vuil zelf wegbrengen of door de gemeente op laten halen.

Zijn uw oude spullen nog goed te gebruiken? Gooi ze dan niet weg, maar biedt ze aan bij een kringloopbedrijf.

Er mag jaarlijks maximaal 6 m³ grof vuil gebracht worden. Er zal bij de milieustraat gevraagd worden om legitimatie. 

 

Adres

Meerlanden (bedrijventerrein Gravendam)
Walserij 11
2211 SJ Noordwijkerhout

 

informatiekaart

 

Postbakken

De postbakken bevinden zich vóór de slagboom. De postbakken zijn voorzien van het huisnummer. De naam dient men zelf aan te brengen achter de opening in de deur.

Bij het ontbreken van de naam op de postbussen komt het regelmatig voor dat de post door de bezorger in de brievenbus van 30 B1 of 30 B45 deponeert. De post wordt door deze eigenaars retour afzender gestuurd.

Indien men geen prijs stelt op reclame en/of streekbladen kan men een Ja - Neen of Neen - Neen sticker bevestigen.

Deze zijn verkrijgbaar via de gemeente Noordwijkerhout.

 

Slagboom

Het park is voorzien van een slagboom. Deze kan worden geopend door een handzender. 

 

Sinds 25 februari 2016 zijn wij aangesloten bij SOS-toegang.

 

Dit betekent dat er een aanpassing is gemaakt in de slagboominstallatie

 

waardoor de ambulance vrij toegang heeft op ons park.

 

Een veilige en geruststellende aanpassing waar we blij mee kunnen zijn!

 

Reglement beheer handzenders van de slagboom

 

In 2015 is de VvE overgegaan op de aanschaf van handzenders voor het gebruik van deslagboominstallatie.Omtrent het administreren en het beheer van deze handzenders is het goed hiervooreen reglement op te stellen.

 

Eigendom

De handzenders (hz) vormen samen met de slagboominstallatie één geheel en zijn eigendomvan de VvE, de leden krijgen ze in bruikleen.

Er zijn 100 hz aangeschaft en genummerd van 1 t/m 100.

Alle 45 leden hebben 1 hz in gebruik, genummerd gelijk het nummer van hun bungalow.

Daarnaast kan elk lid tegen betaling van € 80,-- een tweede hz in bruikleen krijgen.

Geen eigendom dus van de leden, maar een gebruiksrecht.

Er zijn  90 hz gereserveerd voor de leden.

De overige 10 hz zijn o.a. gereserveerd voor externe partijen die toegang tot het parkmoeten hebben, reserve voor verlies e.d.

 

Gebruik

De leden zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de in hun bezit zijnde hz.

Bij verlies wordt een nieuwe hz verstrekt tegen betaling van € 80,--.

Daarbij is het niet van belang of het een 1e hz betreft of een extra hz.

Gaat een hz stuk dan is het van belang of er sprake is van onzorgvuldig gebruik.

Is dat het geval dan worden de reparatiekosten in rekening gebracht.

Is er geen sprake van onzorgvuldig gebruik dan zijn de kosten van reparatie voor deeigenaar, de VvE dus.

 

Beheer

Het beheer en de bijbehorende administratie zijn in handen van de administrateur vande VvE.

Te bereiken per mailadres:administratie@duinschooten30.nl

Klachten over de slagboom of hz kunt u hier melden.

Ook een eventueel defect van de slagboom of een defecte hz.

 

2e handzender

Een 2e hz kan besteld worden door:

*             een mail naar bovenstaand adres te sturen met het verzoek om een 2e hz

*             een bedrag van € 80,-- over te maken naar de bankrekening van de VvE met vermeldingvan het bungalownummer.

De administrateur zal na ontvangst van de betaling een e-mail sturen naar de besteller en eenafspraak maken voor aflevering van de hz en ondertekening van de ontvangstverklaring.

Als het gebruik van een tweede hz overbodig wordt kan de eigenaar contact opnemen met deadministrateur. Er worden dan afspraken gemaakt over teruggave en restitutie van de € 80,--

 

Verkoop bungalow

Bij verkoop van de bungalow dient de verkoper de 1e hz aan de nieuwe eigenaar over tedragen, ook een aangeschafte 2e hz.

Raken deze hz(s) bij de overdracht zoek dan wordt dit à € 80,-- per hz in eventueel rekening gebrachtbij de oude eigenaar.Het gebruiksrecht van een 2e hz kan door de oude en de nieuwe eigenaar onderling wordengeregeld bij de overdracht, maar deze kan ook worden ingeleverd bij de administrateurwaarna restitutie van de € 80,- plaatsvindt.

 

Back up

Ingeval van nood of langdurige afwezigheid van de administrateur kan men terecht bij het bestuurAdresgegevens kunt u vinden op de website www.duinschooten30.nl

 

Noordwijkerhout, augustus 2016

Het bestuur van de VvE